Login | Forgot Password

Donate using Paypal
Donation Options
One Time Donation

Hindu Temple - Monthly Donors List


Name Name
Arun Desai Ashish Chowdhry
Anupam Goyal Anil and Madhu Batra
Achla Jindal Monisha Rao
Dr. Manoj and Nidhi Kathore Kailash Narain
Kishore Demla Mahendra Sharma
Kamal Dasani Prajesh Acharya
Mahesh & Vineeta Talwar Mahesh & Heeru Gehani
Mona Dhawan Mukesh and Rajinder Rai
Manju Meyer  
Prem and Tripta Kashyap Punam and Janaki Prajapati
Raj and Shakun Sachdeva Kandarp Oza
Rakesh and Kiran Verma Ravi and Anu Govil
Saurabh Bajaj Ram Vasudevon
Shalabh and Radhika Puri Rajesh Dharia
Vishnu and Madhu Patel Yash Narang